Skip to main content

Innsyn Publikum

Innsyn Publikum er den mest generelle applikasjonen i Origo-familien. Den skal dekke basale behov for datatilgang og WebGIS-funksjonalitet for beboere i kommunen.

Innsyn PublikumInnsyn Publikum vil i praksis spille sammen med relaterte applikasjoner som kompletterer funksjonaliteten på mer spesifikke funksjonelle (fag)områder:

 • Et sett fokuserte ArcGIS Online-applikasjoner som dekker viktige behov innenfor dataeksport og -import, analyse, rapportgenerering, dashboard mm.
 • GeoEiendom - for tilgang til data, rapporter og dokumenter fra matrikkel, grunnbok, pantebok
 • Innbyggerdialog3D - for publikumsmedvirkning i viktige, gjerne større arealplansaker
 • Kommunens planregister-innsynsapplikasjon. Planregister for ArcGIS eller system fra andre leverandører.
 • Andre applikasjoner integrert ved URL, som portaler med tilrettelagt materiale fra Arkiv, Google Street View, NIBIO/gårdskart m.m..

Til mer sjeldent utførte - og GIS-faglig tyngre analyser og GIS-administratoroppgaver vil ArcGIS Pro og/eller FME være rett valg av system.
Funksjonalitet tilhørende systemene nevnt over blir ikke vist eller henvist til her.

URL

Url til løsningen har følgende format: https:// + kommunenavn + .kommunegis.no

Kommunenavn bygges opp med følgende regler: æ -> ae ø -> oe å -> aa

Bindestreker og mellomrom fjernes.

Eksempel: Sør-Odal

Interaksjon med kartet

Grunnleggende navigering og målestokkendring

Flytting av kartutsnittet (panning) foregår ved at cursor plasseres hensiktsmessig i kartet, venstre mustast klikkes og holdes nede og mus beveges.
Zooming kan bli utført med mushjulet; Rull opp gir større målestokk/innzooming, mens rull ned gir mindre målestokk/utzooming. Cursors plassering definerer et punkt som vil være på samme sted i kartet gjennom zoom-operasjonen.
Zoom - verktøyet gir inn- og utzooming basert på kartsenter:

zoomverktøy

Zoom inn til utsnitt: Hold SHIFT-tasken nede og definer utsnittet med en av mustastene holdt nede.
Zoom ut fra utsnitt: Hold CTRL + SHIFT nede og definer utsnittet som skal være sentrert etter utzooming med venstre mustast nede.

 • Stor målestokkendring: Tegn et lite rektangel i kartbildet.
 • Liten målestokkendring: Tegn et rektangel som dekker mye av kartbildet.

Venstreklikk og pop-up

Ved klikk med venstre mustast i kartet, vil applikasjonen generere resultatpanel i venstre kant av arbeidsflaten med:

 • en informasjonsrubrikk med nærmeste adresse, posisjon i desimalgrader og høyde
 • og liste over alle kartlag med objekter som gir treff i punktet: pop-up.

Resultatliste med operasjoner blir nærmere beskrevet under. Her nevnes at du kan vise egenskaper på objekter samt utføre operasjoner basert på dem ved klikk på et objekts resultatlinje i lista.

Høyreklikk med kontekstmeny

Ved klikk med høyre mustast i kartet, blir en kontekstmeny åpnet. Denne inneholder tilgang til typiske lokasjonsbaserte GIS-funksjoner. Nærmere omtale av funksjonalitet blir gitt under.

Verktøy- og informasjonsknapper, søkefelt

I venstre og høyre kant av arbeidsflaten er søkefeltet og en rekke funksjonsknapper plassert.

Applikasjonens søkefelt

Applikasjonen har tilrettelagt søk mot en rekke ulike informasjonskilder i ett søkefelt. Det befinner seg lengst oppe til venstre:

søkefelt.

Nedtrekkspil i venstre kant av feltet gjør det mulig å innsnevre søket ved å velge en bestemt datakategori:
søk_kategorier

Inntastet søkestreng gir liste under feltet med kandidater, sortert på hvor godt de treffer. Her kan brukeren velge en forekomst eller la applikasjonen overføre kandidatene til resultatliste i venstre kant.

Kartfunksjonsknapper, venstre kant

Disse knappene er, fra øverst til nederst:

 • Bakgrunnskartvelger - veksle mellom bakgrunnskart som er gjort tilgjengelige for applikasjonen bakgrunnskart
 • Tegnforklaring. Åpner denne for synlige kartlag i et panel til venstre tegnforklaring
 • Tjenester/kartlag: Vis lag og endre kartinnhold, inkludert innlegging av brukerdefinerte kartlag vis lag
  Her kan du også endre transparens for polygonlag i en karttjeneste. Ved klikk på treprikk-knappen på samme linje som tjenesten: setlaggjennomskinnelighet
  Samme funksjonalitet finnes på enkeltlagnivå.
 • Åpne karttyper karttyper. Knappen åpner liste over de konfigurerte karttypene. Ved valg av en karttype, blir alle lag i de inngående karttjenestene slått enten av eller på. Dette gir rask tilpasning av kartinnhold til saksbehandlingsoppgaven, gitt at det er tidkrevende å gjøre dette manuelt i ei stor, nivådelt kartlagsliste.
 • Velg arealplaner innenfor kartutsnittet vis arealplaner. Liste over prosjekter vises i ordinær resultatliste, under søkeknappen.
 • Bildesøk: Vis Norge i Bilder-prosjekter innenfor kartutsnittet: vis Norge i Bilder. Liste over prosjekter vises i ordinær resultatliste, under søkeknappen.
 • Utskrift - knapp som kopler deg til Geocortex Printing: printknapp med maler for vanlige arkstørrelser og orienteringer.

Kartfunksjonsknapper, høyre kant

 • Bokmerkebehandling bokmerker
 • Identifiser - og velg. Verktøy for bruk av punkt-, linje- og polygongeometri identify_select
 • Tegn i kartet. Underverktøy for punkt, linje og polygon, samt for å tømme grafikklaget etter tegning tegnikartet
 • Mål i kartet. Verktøy for å måle lengde, areal, sette enheter og fjerne grafikken mål
 • Kjør DOK-analyse for tegnet polygon DOK-analyse polygon
 • 3D verktøy 3D måleverktøy. Tilgang til måling av lengde og areal i 3D, samt sol-/skygge - og siktanalyse. Synlighet og bruk forutsetter at 3D-innsynsapplikasjon er åpnet.

Velge spesifisert målestokk

Nede til venstre i skjermbildet finnes en funksjonsknapp for å velge målestokk: målestokk, ved valg fra nedtrekksliste eller inntasting. Gjeldende målestokk blir vist ved åpning av verktøyet. For å spesifisere målestokk, må en scrolle til topps i lista og velge Angi målestokk. Deretter definerer en ønsket målestokk i dialogen som kommer opp.

Vise brukerens posisjon

Knappen posisjon aktiverer tilgang til maskinens GNSS-enhet og viser posisjon senrtert i kartet.

Veksle mellom 2D- og 3D-visning

Knapper for å veksle mellom 2D- og 3D-visnng finnes i nedre høyre hjørne av arbeidsflaten: 2D3D

Brukerveiledning og påloggingsinfo

Funksjonsknapper i høyre del av tittellinje:

 • Påloggingsinfornasjon, med Geocortex personvernerklæring (lenke) og utloggingsmulighet påloggings- og brukerinformasjon
 • Lenke til brukerveiledning, og info om applikasjonen info og brukerveiledning
 • Lagre/laste prosjekt lagrelaste_kartprosjekt: Ved å utveksle kartprosjekt er det lett å kommunisere basert på en felles virkelighetsforståelse. Knappen åpner meny for disse operasjonene.
 • Hent delingslink del_link_QR: Dette er en raskere måte å dele applikasjonens status på. Knappen åpner en dialog med URL som gir gjeldende status, samt QR-kode som kan bli scannet for å åpne applikasjonen med identisk status.

Resultatliste for valgte objekter

En kan få mer informasjon om objekter i kartet ved hjelp av resultatliste. I motsetning til ved utvalg identify_select, som åpner resultatliste i høyrepanel og gir tilgang til rapporter og eksport, gir klikk i kartet og valg av søk-kandidat resultater i venstre panel. Her er en rekke videre operasjoner mulige. For bygg, adresser og matrikkelenheter - primære matrikkeldata, kan en følge sammenhengene i matrikkelen og veksle mellom å ha ulike objekter i fokus, både i kart og i liste. Dette panelet blir også brukt av plansøk og bildesøk.

Panelet med resultatlista kan bli minimert, maksimert til full skjermbildebredde eller fjernet ved hjelp av funksjonsknapper øverst: resultatpanel_operasjoner.

Operasjoner fra objekter i resultatliste

Resultatliste er i utgangspunktet gruppert på lag det foreligger treff i. Ved å klikke på lagrubrikk, blir liste over forekomster vist. lag og forekomst
Fra forekomstenes treprikknapp åpner det seg ei liste over operasjoner som er spesifikk for typen objekt det dreier seg om. Disse operasjonene vil bli omtalt under beskrivelsen av respektive funksjoner, men de vises summarisk her. Eksempel der en matrikkelenhet (som gir et omfattende sett) er valgt: kontekstmeny resultat matrikkelenhet

 • Vis gårdskart: oppslag mot Kilden/NIBIO, mer omtale under
 • Slå opp saker: Bruk av matrikkelnummeret til å slå opp saker på eiendommen, der SAK/Arkivleverandør tilbyr et innsynssystem mot arkivet med støtte for URL-oppslag som bruker matrikkelnummeret.
 • DOK-analyse: Ett av alternativene for generering av DOK-analyse, mer omtale under
 • Matrikkelinformasjon: Plasserer valgt objekt på toppen av resultatlista og oppretter nye underkategorier som følger relasjonene fra matrikkelenheter i Matrikkelen.
 • Vis i kartet: Her zoomes det til stor målestokk for punktobjekter og til utstrekning for polygonobjekter. Spesielt for matrikkelenheter er at det zoomes til full utstrekning av alle tilhørende teiger.

Søk og tilgjengelige datakilder

Som vist over, finnes det mulighet for å snevre inn et søk til en bestemt datakategori. De primære søkekildene er adresse, stedsnavn og eiendommer. Når en ikke har valgt en bestemt kategori, kan søk resultere i treffkandidater fra flere kategorier der søketjenestene gir score over et gitt nivå. Dette gjelder spesielt der en taster inn stedsnavn eller adresse uten nummerspesifikasjon.

Dersom du ikke velger en forekomst fra lista som oppstår under søkefeltet, vil systemet åpne et panel til venstre med inntastet kriterium i et overskriftsfelt. Lista under vil bli fylt opp av en eller flere kategorilinjer, med minst ett treff innenfor hver. Objektegenskapene blir vist ved klikk i resultatfeltet, og ved hjelp av disse kan en vanligvis bestemme om treffet er hensiktsmessig:
treff_pa_adresse

Matrikkelnummer gis inn på formen (kommunenavn eller -nummer) (gårds-, bruks-, feste-, seksjonsnummer atskilt med '/'). Eksempel på resultat:
eiendomsøk
Eiendomsøk skal liste hovedtreffet, samt de beste øvrige kandidatene. For grunneiendommer med fester kan det se ut som i dette eksemplet, noe som vil si at en normalt må tilleggsspesifisere festenummeret i søket.
Ved klikk på treprikksymbolet på et matrikkelenhet-søkeresultat og valg av 'Vis i kartet', vil systemet zoome til utstrekning av eiendommen, også der den har flere teiger.

Det er også tilrettelagt for søk på arealplaner. Dette går mot tjenesten som er satt opp for kommunen/-e. Søkekriteriene er Planid, Plannavn.
Dette søket bruker også resultatliste, der mange videre operasjoner på plandataene er lagt på menyen som framkommer ved klikk på treprikksknapp treprikk.

Eksemplet viser et søk som har gitt treff innenfor flere kategorier, blant annet arealplaner:

stedsnavnsøkFlereTreff

Matrikkelinformasjon i resultatlista

Søk på eiendom (matrikkelnummer) eller adresse gjør at resultatlista viser forekomst/-er dersom det finnes treff. Egenskapsvisning er umiddelbart tilgjengelig, ved at du ekspanderer kategorifeltet og klikker på enkeltforekomst
egenskaper matrenh

For zoom til gitt målestokk eller til objektets utstrekning (polygon), må du velge Vis i kartet fra treprikkmenyen.

For adresser og matrikkelenheter er også alternativet mvalg_detMatrikkelinfo tilgjengelig på treprikknivå. Dette valget innleder en rikere resultatvisning av matrikkelinformasjon, der også ikke-kartfestede informasjonstyper blir tilgjengelige via sine relasjoner til bygninger, adresser og/eller matrikkelenheter. Det er også dette menyvalget som stiller et nytt objekt (det du klikker treprikknapp på) i fokus.

Eksempelet viser en bygning i fokus og relatert informasjon:
matrikkelinfo_bygning

Her er byggesakshistorikk samt etasjer tilgjengelig. Ulike bygninger vil ha andre informasjonselementer knyttet til seg, som SEFRAK-informasjon, kulturminnestatusinformasjon og tilbygg/påbygg.

Knappene i resultatfeltet for objektet som står i fokus er henholdsvis marker/sentrer i kartet, resultatliste marker sentrer matrikkel videre operasjoner (treprikk) og ekspander/skjul egenskapsvisning på kategorifeltet resultatliste nedpil.

Her et eksempel på underkategorier der en matrikkelenhet er valgt:

matrikkelinfoUnderkat_MatrEnh

med detaljinformasjon for relatert kulturminne.

Informasjon ved klikk i kartet/pop-up

Klikk i kartet agerer også mot resultatliste. Punktet klikket treffer blir beskrevet med koordinater og geokodet til nærmeste adresse:
popup_punktbeskrivelse

Hvilke kategorier og resultatlinjer som kommer fram under denne informasjonen er avhengig av hvilke kartlag som er slått på. Et resultat kan se slik ut, der reguleringsplan på bakken er slått på og blir vist:

resultatPopup

Og disse lagene kan bli ekspandert, slik at du kan se på egenskapene til enkeltobjekter, zoome til - og sentrere i kart og utføre operasjoner som er tilgjengelige fra treprikksymbolet.

Identifiser/velg objekter i kartet

Når du velger objekter i kartet (identify_select), vil synlige lag fra karttjenestene som er slått på for den aktuelle målestokken være valgbare. Når du eksempelvis definerer et polygon for utvalget velg_polygon, vil et panel med objektene bli opprettet i høyre del av skjermbildet.
Her er reguleringsplaner på bakken satt aktive, og vi er interesserte i planinformasjon for flere planer,

select_omrade

som vi tegner et polygon rundt. Tegning avsluttes med dobbelklikk.
Panelet inneholder nå mange valgte objekter fra mange lag. Øverst finnes det noen funksjonsknapper som definerer operasjoner:

panel_avgrens som gjør at du kan markere en kategori og fjerne den fra resultatet

respanel_grupper-knapp for å gruppere/avgruppere resultatet (datakategori vs enkeltforekomst).

respanel_treprikk -knapp for å operere på resultatsettet.

Mulighet for dataeksport fra panelet blir vist under.

Visning av gårdskart

Link til gårdskart, NIBIOs løsning for å vise arealressurs- og temadata på landbrukseiendomnivå, er alltid tilgjengelig i kontekstmeny/høyreklikk: kontekst_visgardskart

Fra resultatliste vil tilsvarende funksjonalitet være tilgjengelig fra treprikk i resultatfeltet til et objekt som representerer et eiendomspolygon eller en matrikkelenhet, som her: gardskart_reslist

DOK-analyse

DOK-analyse i Origo Innsyn Publikum går mot vårt geodatavarehus, der vi kontinuerlig 'lytter' mot GeoNorge for å fange opp endringer i nedlastbare datasett. Unntaksvis kommer datasett fra andre kilder, men så godt som ingen av produksjonsløypene er ikke-automatiserte lenger. Dette sikrer så ferske og aktuelle data som mulig.
DOK-analysen er den samme som Geodata tilbyr inn i eBygge-/Plansak-systemer. Den er tilgjengelig på flere måter i systemet:

 • Fra resultatliste, venstre kant, via treprikknapp på objekt
 • Fra tegnet figur - egen funksjonsknapp: DOK-analyse GUI-element

DOK-analyse blir kjørt fra resultatliste basert på geometrien til et objekt du klikker på. Så for et punktobjekt vil rapporten vise objekter fra DOK-datasett som punktet faller innenfor. For polygonobjekter vil overlappende og inneholdte objekter fra DOK-datasett bli rapportert.

Eksempel der DOK-analyse blir aktivert fra detaljert matrikkelinformasjon, adresse i resultatliste, slik at resultatet blir beskrivende for et punkt: dokanalyse_adresse

DOK-analyserapporten inneholder, utover kartutsnitt som viser alle forekomster som overlapper, inneholder eller er inneholdt i søkeobjektet, liste over datasett som er inkludert i analysen med datering samt avstand til nærmeste treff i datasett som ikke har gitt direkte treff.

Historiske bildeserier fra Norge i Bilder

Bakgrunnskartvalget Bilder gir tilgang til bildemosaikk der normalt siste bildeserie ligger eksponert, gitt en temporær prioritering av serier med høyere oppløsning og utelukkelse av lavkvalitets- og IR-bildeserier. Funksjonaliteten for å hente fram en spesifikk bildeserie samt sammenlikne ulike bildeserier over samme område, er muliggjort av en dynamisk karttjeneste i applikasjonen.
Bildesøk fra funksjonsknapp vis Norge i Bilder gir liste over ortofotoprosjekter som overlapper gjeldende skjermutsnitt. Disse blir listet i resultatpanel. Herfra kan en velge et konkret prosjekt som en vil vise i kartet og som dermed vil overstyre den opprinnelige mosaikken tjenesten er basert på.
Lista tilbyr følgende operasjoner på prosjektene:

 • Ekspander nedpil. Dette lister prosjekter innenfor utsnittet.
 • Fra treprikknapp:
  • Vis i kartet - zoomer til utstrekning av prosjektet
  • Legg til prosjekt - viser prosjektet i gjeldende utsnitt
  • Velg for sammenligning - der du ønsker å swipe over en kombinasjon av bilder, legger dette aktuell bildeserie til venstre.
   • Der en annen serie allerede er valgt for sammenligning: Sammenlign med valgt lag - legger denne bildeserien til høyre og aktiverer swipe.

Swipe over bildeseriepar

Swipe-funksjonaliteten blir aktivert når det er valgt ulike bildeserier for sammenlikning, og håndtaket blir synlig i kartet. swipe

Håndtaket flyttes for å gjøre den ene bildeserien synlig og skjule den andre, og funksjonaliteten tas vekk ved å klikke Avslutt sammenligning nede til høyre i bildet.

Google Street View

Du starter Google Street View ved å høyreklikke i kartet og velge funksjonen fra kontekstmenyen som kommer opp.
google street view
Punktet du klikker i blir projisert inn på veinettet, og applikasjonen åpnes i eget browservindu. Herfra overtar Googles egen navigasjonsfunksjonalitet.

Skråfotovisning

Høyreklikk i kartet åpner webklienten Mapspace Viewer med skråfoto, sentrert i cursorposisjon. Skraafoto
Denne klienten har funksjonalitet for å vise ortofoto i horisontalprojeksjon og skråfoto i 3D samtidig.

Oppslag mot Infoland (ikke obligatorisk funksjonalitet)

Oppslag mot Infoland, der dette er tilrettelagt, skjer fra kontekstmeny ved høyreklikk i kartet. Underliggende teigs matrikkelnummer blir brukt til å slå opp. Du kommer inn i Infolands bestillingsgrensesnitt, og hvilke aksjoner som er mulige er avhengig av eventuell Ambita-brukers rettigheter.

Dataeksport

Utvalg i kartet fører, som vist over, til at det blir åpnet et panel med resultater til høyre i applikasjonens arbeidsflate. Det er viktig å forstå hvordan utvalgsresultat fungerer i relasjon til kartmålestokk: I tjenestene slås flere og flere lag på jo større målestokk du zoomer til. Det er påslåtte lag som gir utvalgsresultat. I dette eksemplet identify_resultat

er lagene Teig og Teiggrense fra den detaljerte matrikkelkarttjenesten listet med utvalg. Teiggrensepunkt er ikke listet, da målestokken ikke er stor nok til at laget er skrudd på.
Du kan eksportere resultatene til:

 • Csv-fil
 • Excel-regneark
 • Shapefiler

Og denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra:

 • Treprikksymbol i øvre høyre hjørne av resultatpanel (eksporterer alle lag)
 • Treprikksymbol på lagets resultatlinje (eksporterer kun laget)
 • Treprikksymbol på det enkelte objekts resultatlinje (eksporterer enkeltobjekt)

Det vil normalt være hensiktsmessig å bearbeide resultatet først. For hvert kartlag det foreligger utvalg på, kan du fjerne alle objekter fra resultatet ved å klikke treprikksymbolet og velge Fjern resultatet. Samme funksjonalitet finnes fra treprikksymbol på enkeltobjekt, tilgjengelig ved ekspandering av liste under hver lagoversktift.
Eksporterte filer lagres umiddelbart som zip-fil i Downloads - mappe på lokal PC.

Dataimport

Du kan importere data til sesjonen din fra dialogen som kommer opp når du klikker funksjonsknapp for kartinnhold vis lag , i form av:

 • Innhold fra din/organisasjonens AGOL-site: legg til - lag generell
 • Filer (SOSI, XLSX, CSV, Shape du har tilgang til): legg til - lag fil

Meny for valg av filtype åpnes ved klikk på Legg til lag fra fil: legg til - velg filtype

Ved innlasting av SOSI-fil: last sosi vil systemet sette i gang en konverteringsprosess, og det blir vist melding om at denne vil ta noe tid. Når data er ferdigkonvertert, blir disse lagt på toppen av innholdslista slik at de vil ligge oppå andre påslåtte lag i kartet: sosi i TOC
Data er gruppert enklest mulig: På overordnet geometritype. Symbolisering er systemvalgt, som heldekkende for polygonobjekter, samt enkle linje- og punktsymboler.