Skip to main content

Innsyn Saksbehandler

Innsyn Saksbehandler er den mest generelle applikasjonen i Origo-familien. Den skal dekke basale behov for datatilgang og WebGIS-funksjonalitet i kommunal saksbehandling.

Innsyn SaksbehandlerOrigo Innsyn Saksbehandler vil i praksis spille sammen med relaterte applikasjoner som kompletterer funksjonaliteten på mer spesifikke funksjonelle (fag)områder:

 • Et sett fokuserte ArcGIS Online-applikasjoner som dekker viktige behov innenfor dataeksport og -import, analyse, rapportgenerering, dashboard mm.
 • GeoEiendom - for tilgang til data, rapporter og dokumenter fra matrikkel, grunnbok, pantebok
 • Innbyggerdialog3D - for publikumsmedvirkning i viktige, gjerne større arealplansaker
 • Kommunens planregister-innsynsapplikasjon. Planregister for ArcGIS eller system fra andre leverandører.
 • Andre applikasjoner integrert ved URL, som portaler med tilrettelagt materiale fra Arkiv, Google Street View, NIBIO/gårdskart m.m..

Til mer sjeldent utførte - og GIS-faglig tyngre analyser og GIS-administratoroppgaver vil ArcGIS Pro og/eller FME være rett valg av system.
Funksjonalitet tilhørende systemene nevnt over blir ikke vist eller henvist til her.

URL til Origo Innsyn Saksbehandler

Url til applikasjonen har følgende format: https:// + kommunenavn + .kommunegis.no/saksbehandler

Kommunenavn bygges opp med følgende regler: æ -> ae ø -> oe å -> aa

Bindestreker og mellomrom fjernes.

Eksempel: Sør-Odal

Interaksjon med kartet

Grunnleggende navigering og målestokkendring

Flytting av kartutsnittet (panning) foregår ved at cursor plasseres hensiktsmessig i kartet, venstre mustast klikkes og holdes nede og mus beveges.
Zooming kan bli utført med mushjulet; Rull opp gir større målestokk/innzooming, mens rull ned gir mindre målestokk/utzooming. Cursors plassering definerer et punkt som vil være på samme sted i kartet gjennom zoom-operasjonen.
Zoom - verktøyet gir inn- og utzooming basert på kartsenter:

zoomverktøy
Zoom inn til utsnitt: Hold SHIFT-tasken nede og definer utsnittet med en av mustastene holdt nede.
Zoom ut fra utsnitt: Hold CTRL + SHIFT nede og definer utsnittet som skal være sentrert etter utzooming, med venstre mustast nede.

 • Stor målestokkendring: Tegn et lite rektangel i kartbildet.
 • Liten målestokkendring: Tegn et rektangel som dekker mye av kartbildet.

Venstreklikk og pop-up-resultat

Ved klikk med venstre mustast i kartet, vil applikasjonen generere resultatpanel i venstre kant av arbeidsflaten med:

 • en informasjonsrubrikk med nærmeste adresse, posisjon i desimalgrader og høydeinformasjon
 • og liste over alle kartlag med objekter som gir treff i punktet: pop-up.

Pop-up resultatliste bruker samme panel som søk-resultatliste og blir nærmere beskrevet under. Her nevnes at du kan vise egenskaper på objekter ved å ekspandere tittelfeltet samt utføre operasjoner basert på dem ved klikk på treprikksymbol i feltet.

Panelet med resultatlista kan bli utvidet eller forminsket ved å hvile cursor over skillet mellom liste og kart, holde venstre mustast nede og trekke sidelengs. Resultatvisning, eller hele panelet hvis det ikke er andre visninger som er aktibve, kan bli fjernet ved å klikke på resultatpanel_operasjoner.

Egenskapsvisning

Egenskapene som blir vist når et objekt i resultatpanelet er valgt og ekspandert, er inneholdt i en popup-konfigurasjon. Eksempel på konfigurerte og viste egenskaper:

resultatPopupEgenskapsliste

Egenskapsvisning - spesialtilpasning

Legg merke til at det er inkludert en link i egenskapsvisning i det viste tilfellet (til målebrev for matrikkelenheten). Det er resultat av en spesialkonfigurasjon som vi har tilrettelagt for. I et eget veiledningsdokument på https://dokumentasjon.kommunegis.no/docs/innsyn_saksbehandler/ viser vi hvordan en:

 • konfigurerer linker generelt
 • konfigurerer tilgang til dokumenter lagret i ArcGIS Online for linking fra applikasjonen
 • importerer dokumentene til ArcGIS Online.

Velg objekter i kartet

Hensikten med å velge objekter i kartet er vanligvis å utføre operasjoner på ett eller flere objekter som ikke er tilgjengelige fra pop-up resultatliste eller ved klikk i kartet. Når du velger objekter i kartet (identify_select), vil synlige lag fra karttjenestene som er slått på for den aktuelle målestokken være valgbare. Når du eksempelvis definerer et polygon for utvalget velg_polygon, vil et panel med objektene bli opprettet i høyre del av skjermbildet.
Her er reguleringsplaner på bakken satt aktive, og vi er nteresserte i planinformasjon for flere planer,

select_omrade

som vi tegner et polygon rundt. Tegning avsluttes med dobbelklikk.
Panelet inneholder nå mange valgte objekter fra mange lag. Øverst finnes det noen funksjonsknapper som definerer operasjoner:

panel_avgrens som gjør at du kan markere en kategori og fjerne den fra resultatet

naboliste_operasjoner

respanel_grupper-knapp for å gruppere/avgruppere resultatet (datakategori vs enkeltforekomst).

respanel_treprikk -knapp for å operere på resultatsettet.

I tillegg er det støtte for å endre utvalget i menyen. Mulighet for dataeksport fra panelet blir vist under.

Høyreklikk med kontekstmeny

Ved klikk med høyre mustast i kartet, blir en kontekstmeny åpnet. Denne inneholder tilgang til typiske lokasjonsbaserte GIS-funksjoner, som oppretting - og endring av naboliste, med flere. Nærmere omtale av funksjonalitet blir gitt under.

Applikasjonens søkefelt

Applikasjonen har tilrettelagt søk mot en rekke ulike informasjonskilder i ett søkefelt. Det befinner seg lengst oppe til venstre:

søkefelt.

Nedtrekkspil i venstre kant av feltet gjør det mulig å innsnevre søket ved å velge en bestemt datakategori:
søk_kategorier

Inntastet søkestreng gir liste under feltet med kandidater, sortert på hvor godt de treffer. Her kan brukeren velge en forekomst eller la applikasjonen overføre kandidatene til resultatliste i venstre kant.

Tilgjengelige datakilder i søket

De primære søkekildene er adresse, bygning(snummer), stedsnavn og eiendommer. Søk på eiernavn er mulig for brukere med spesifikk rettighet/rolle, og de fleste kommuner har åpnet for søk på arealplaner lagt inn i de tre karttjenestene som blir satt opp for disse. I tillegg støtter vi søk mot VA-data (Gemini).
Når en ikke har valgt en bestemt kategori, kan søk resultere i treffkandidater fra flere kategorier der søketjenestene gir score over et gitt nivå. Dette gjelder spesielt der en taster inn stedsnavn eller adresse uten husnummer.
I noen kommuner er det, basert på ønske, gjort innsnevring av hvilke matrikkeldata som er tilgjengelige. Her er alle adresser, bygninger, matrikkelenheter og data avledet fra disse, primært begrenset til forekomster i kommunen. Det fører blant annet til færre irrelevante treff. Der en gitt Saksbehandler Innsyn - applikasjon ikke er begrenset til søk innenfor en kommune, eller der den bruksmessig dekker flere kommuner, kan enkle triks medføre at treffene blir mer relevante. Gitt at du søker på adresse, kan du starte med å taste inn

 • husnummer
 • kommunenummer
 • eller postnummer

før vegnavnet.

Dersom du ikke velger en forekomst fra lista som oppstår under søkefeltet, vil systemet vise inntastet kriterium i et overskriftsfelt i panelet som blir åpnet til venstre. Lista under vil vise en eller flere kategorilinjer med minst ett treff innenfor hver. Objektegenskapene blir vist ved klikk i resultatfeltet, og ved hjelp av disse kan en vanligvis bestemme om treffet er den forekomsten en vil undersøke videre:
treff_pa_adresse

Matrikkelnummer gis inn på formen (kommunenavn eller -nummer) (gårds-, bruks-, feste-, seksjonsnummer atskilt med '/'). Eksempel på resultat:

eiendomsøk
Eiendomsøk skal liste hovedtreffet, samt de beste øvrige kandidatene. For grunneiendommer med fester kan det se ut som i dette eksemplet, noe som vil si at en normalt må tilleggsspesifisere festenummeret i søket.
Ved klikk på treprikksymbolet på et matrikkelenhet-søkeresultat og valg av 'Vis i kartet', vil systemet zoome til utstrekning av eiendommen, også der den har flere teiger.

Det er også tilrettelagt for søk på arealplaner. Dette går mot tjenesten som er satt opp for kommunen/-e. Søkekriteriene er Planid, Plannavn.
Dette søket bruker også resultatliste, der mange videre operasjoner på plandataene er lagt på menyen som framkommer ved klikk på treprikksknapp treprikk.

Eksemplet viser et søk som har gitt treff innenfor flere kategorier, blant annet arealplaner:

stedsnavnsøkFlereTreff

Avslutningsvis nevner vi at kommuner som velger å tilrettelegge vann- og avløpsdata i vektorform og anvende disse i Origo via en ArcGIS map service, også har tilgang til søk på - og zoom til VA-objekter via SID-verdi. Dette er en ident som brukes internt i Volue/Gemini VA-data:

søkSID

søkSID
Valgt forekomst blir vist med egenskaper i resultatpanelet, sentrert og markert med utvalgssymbol i kartet.

Resultatliste for søketreff

En kan få mer informasjon om objekter i kartet ved hjelp av resultatlista, også beskrevet i kapitlet om klikk i kartet/pop-up, som fyller venstrepanelet etter utføring av søk og som inneholder én eller flere forekomster avhengig av brukerens utføring av søket. Her er en rekke videre operasjoner mulige. Dette panelet blir også brukt av plansøk og bildesøk.
For bygg, adresser og matrikkelenheter - primære romlige matrikkeldata, kan en åpne et eget panel for å vise sammenhengene i matrikkelen og veksle mellom å ha ulike objekter i fokus, både i kart og i liste. Dette beskrives nærmere i eget kapittel.

Operasjoner fra objekter i resultatliste

Resultatliste er i utgangspunktet gruppert på lag det foreligger treff i. Ved å klikke på linje som beskrivewr laget, blir liste over forekomster vist.

lag og forekomst
Ved klikk på treprikksymbolet for en enkeltforekomst, åpner det seg ei liste over videre handlinger som er spesifikk for typen objekt det dreier seg om. De mer komplekse av disse operasjonene vil bli omtalt under beskrivelsen av respektive funksjoner, men de vises summarisk her. Eksempel der en matrikkelenhet (som gir et omfattende sett) er valgt:

kontekstmeny resultat matrikkelenhet

 • Opprett tegning: Genererer en kartgrafikk for geometrien til valgt objekt (her - teiger). Det finnes flere muligheter for bruk av denne videre.
 • Finn naboer: Ett av alternativene for nabolistegenerering, mer omtale under
 • Lag partliste: Ett av alternativene for partslistegenerering, mer omtale under
 • Vis gårdskart: oppslag mot Kilden/NIBIO, mer omtale under
 • Landbrukseiendom fra matrikkelenhet. Kopler matrikkelenheten til landbruksregisterets hovednummer og viser alle inngående eiendommer og teiger i samlet landbrukseiendom.
 • Slå opp saker: Bruk av matrikkelnummeret til å slå opp saker på eiendommen, der SAK/Arkivleverandør tilbyr et innsynssystem mot arkivet med støtte for URL-oppslag som bruker matrikkelnummeret.
 • DOK-analyse: Ett av alternativene for generering av DOK-analyse, mer omtale under
 • Kjør Plananalyse: Overlagrer eiendommens teiger og ulike plantyper samt polygonlag som tilhører disse, mer omtale under
 • Opprett rapport fra Plananalyse: Genererer en rapport med resultatet av plananalysen
 • Opprett matrikkelrapport: Genererer Geodatas matrikkelrapport for eiendommen.
 • Hent grunnboksrapport: Genererer grunnboksrapport for eiendommen, med rapportinnhold som definert av Kartverket.
 • Hent historisk grunnboksrapport: Genererer historisk grunnboksrapport for eiendommen, med rapportinnhold som definert av Kartverket.

Matrikkelinformasjon i resultatlista

Søk på eiendom (matrikkelnummer) eller adresse gjør at resultatlista viser forekomst/-er dersom det finnes treff. Egenskapsvisning er umiddelbart tilgjengelig, ved at du ekspanderer kategorifeltet og klikker på enkeltforekomst
egenskaper matrenh

For zoom til gitt målestokk (adresse) eller til objektets utstrekning (eiendom), må du velge Vis i kartet: visobjektikart.

For adresser, bygg og matrikkelenheter er også alternativet mvalg_detMatrikkelinfo tilgjengelig på objektets tittellinje. Dette valget innleder en rikere resultatvisning av matrikkelinformasjon, der også ikke-kartfestede informasjonstyper blir tilgjengelige via sine relasjoner til bygninger, adresser og/eller matrikkelenheter. Dialogen som blir åpnet i panel til høyre i skjermbildet, stiller objektet du har valgt i fokus og bygger en trestruktur under dette. Dette blir mer utførlig beskrevet i et seinere kapittel.

Spesielt om beregnet og filtrert matrikkelinformasjon

I noen tilfeller er det hensiktsmessig å filtrere - eller beregne ny informasjon fra matrikkelen for en mest mulig relevant formidling til brukeren. Disse forholdene er verdt å være klar over:

 • Eierforhold til utgåtte matrikklenheter blir filtrert ut. Eiere som bare eier slike, er ikke søkbare og blir ikke vist i søkeresultat
 • Utgåtte eierforhold blir ikke listet
 • Matrikkelenheter blir vist med en beregnet egenskap Beregnet areal. Dette er summen av alle teigers arealer, der ingen av disse er delt mellom flere matrikkelenheter. I slike tilfeller vises teksten 'Kan ikke beregnes'. Arealmerknad på teig er ikke lagt til hinder for bruk av teigen i summering av areal.

Detaljert innsyn i matrikkelopplysninger

Fra resultatlista kan du, som nevnt over, åpne et panel med detaljert informasjon om objektet du markerer og objekter som relaterer til det fra Matrikkelen. Her er det klikket i kartet, og en matrikkelenhet ligger klar i resultatliste/venstrepanel. Markert knapp åpner detaljvisningspanel til høyre:

matrikkelenhetiresultatliste

matrikkelenhetifokus

Innhold og struktur

Matrikkelenheten som er i fokus blir vist med mange egenskaper. For å se alle må en ekspandere panelet mot venstre.
Knappene som er plassert i feltet lengst til venstre i egenskapsvisning er henholdsvis 'Vis i kartet' og treprikksmeny med tilgang til rapporter og funksjoner:
matrikkelenhetstreprikk

Kategoriene som vises under objektet som er i fokus, som her er grunneiendommen, er de som faktisk inneholder objekter som er relatert til dette. Mange av forekomstene vil ha egne underlister over kategorier med relasjoner.

matrikkelenhet_byggfor_tre_

Eksemplet viser kategorier som relaterer seg til en bygning, som har egne bygningsendringer, en byggesaksbegivenhet/bygningstatushistorikk, bruksenhet, etasje, kontaktperson og adresse. Bygningeendring som er ekspandert har også relaterte forekomster i underkategorier. Det er et viktig poeng at informasjon som befinner seg på et høyere nivå i denne trestrukturen ikke blir gjentatt. Det vil for eksempel si at tilbakerelasjoner til grunneiendommen som er i fokus ikke vil bli vist fra informasjonselementer under denne.
I et annet eksempel ser vi hvordan informasjonen under kategorien Forretning kan brukes til å trekke ut enkel eiendomshistorikk:

matrikkelenhet_byggfor_tre_ Ved å ekspandere den øverste forretningen i lista, ser vi hvilken eiendom den som er i fokus er fradelt fra. Men en viss kunnskap om forretningstyper, kan en også se at den har avgitt en eiendom ved seinere fra-/skylddeling.
Andre objekter enn matrikkelenheter kan også bli satt i fokus ved hjelp av sine treprikksmenyer.

matrikkelenhet_byggifok
I dette eksemplet blir et bygg satt i fokus, og underelementene endres slik at det er byggets relasjoner som skaper trestrukturen. Eiere, adresser og matrikkelenhetstypene som relaterer seg til grunneiendom og blir vist som relatert til grunneiendommer, kan også bli satt i fokus.
For seksjonerte grunneiendommer (og fester) er det lagt inn mulighet for å ekspandere de underliggende listene med objekter som er relatert til seksjonene. I eksemplet under ser vi at alle underkategorier (bortsett fra seksjon som sådan) kan bli tilført mer data på denne måten:

matrikkelenhet_utvfrasek
Ved å klikke 'vis (tall) fra seksjoner', blir listene utvidet både med objekter og med et felt som viser hvilken seksjon de er lagt til fra:

matrikkelenhet_byggfrasek
I dette tifellet ser vi eksempler på bygg som både er relatert til grunneiendom og til seksjon.

Sammensatte tabellvisninger

Siden bruksenheter, adresser, bygg og matrikkelenheter henger sammen i pekerstrukturen i matrikkelen, er det hensiktsmessig for noen formål å vise i tabellform hvilke som faktisk er relatert til hverandre. I ensemplet under har vi brukt den samme matrikkelenheten som er vist over som utgagspunkt. Uten at lista er utvidet med innhold fra seksjoner, ser sammenhengene slik ut:
matrikkelenhet_byggfrasek

Rive løs panelet

Noen datatyper blir vist med mange egenskaper, og ved å ekspandere panelet i bredden, kan resterende kartvindu bli svært lite. I slike situasjoner kan en åpne panelet i et eget browservindu og trekke dette bort fra det opprinnelige matrikkeldet_poput , gjerne til en ekstra skjerm. En sammenstiller det med hovedvinduet igjen ved å klikke på matrikkeldet_poput .

Filtrering i lange lister

Der liste over forekomster får mange elementer, er det lagt inn filtreringsmulighet. I denne lista over seksjoner på en grunneiendom,

matrikkeldet_poput
ser vi et lupesymbol under kolonnenavnet. Når en klikker på dette, blir filteralternativene vist:

matrikkeldet_poput
Sett at vi nå ønsker å filtrere lista over slik at vi ser seksjonene relatert til et spesifikt bygg, kan vi kopiere det aktuelle bygningsnummeret ved å dobbelklikke det i ei celle i lista, høyreklikke og velge Copy, klikke lupesymbolet i kolonne med bygningsnummer, velge 'Equals' og lime inn verdien (høyreklikk Paste) ved likhetstegnet. Lista blir filtrert umiddelbart:

matrikkeldet_poput

Kartfunksjonsknapper, venstre kant

Disse knappene er, fra øverst til nederst:

 • Bakgrunnskartvelger bakgrunnskart - veksle mellom bakgrunnskart som er gjort tilgjengelige for applikasjonen
 • Tegnforklaring tegnforklaring . Åpner denne for synlige kartlag i panel til venstre
 • Åpne kartlagsliste vis lag : Visning av lag og endring av kartinnhold, inkludert innlegging av brukerdefinerte kartlag. Her kan du også endre transparens for polygonlag i en karttjeneste. Ved klikk på treprikk-knappen på tjenestens tittellinje: setlaggjennomskinnelighet . Samme funksjonalitet finnes på enkeltlagnivå. Kartlagsliste har også funksjonalitet for å endre lagrekkefølge. Denne forklares under.
 • Kartfavoritter karttyper. Knappen åpner liste over de konfigurerte kartfavorittene. Den gir også tilgang til funksjonalitet for å lage dine egne kombinasjoner av påslåtte lag - kartfavoritter. Dette blir beskrevet under.
 • Søkefunksjoner kartsoek som bruker kartutsnittet som avgrensning
  • Velg arealplaner innenfor kartutsnittet vis arealplaner. Liste over prosjekter vises i ordinær resultatliste, under søkeknappen.
  • Bildesøk: Vis Norge i Bilder-prosjekter innenfor kartutsnittet: vis Norge i Bilder. Liste over prosjekter vises i ordinær resultatliste, under søkeknappen.

Kart- og rapportfunksjonsknapper, høyre kant

 • Identifiser - og velg. Klikk på knappen identify_select åpner meny der verktøy for utvalg med punkt-, linje- og polygongeometri, også som sirkel eller rektangel
 • Tegn og mål i kartet tegnikartet . Åpner en undermeny med tilgang til flere: tegnogmal_undermeny
  Se nærmere beskrivelse av aktuell funksjonalitet under.
 • Områdeanalyser omradeanalyser. Åpner en meny som viser de ferdig tilrettelagte analysene i Origo Innsyn Saksbehandler:
  omradeanalyser
  Det finnes ulike innganger til / brukstilfeller for alle disse analysene, så de er derfor nærmere beskrevet i egne kapitler. For alle tre gjelder at når de startes fra knapperad, brukes det ikke noe romlig objekt som avgrensningskriterium. Det vil si at brukeren tegner avgrensningspolygon som første handling.
 • 'Verktøy' knappVerkty. Åpner tilgang til ruteberegning og koordinathåndtering::
  knappVerkty
  Hvordan disse fungerer er også beskrevet i egne kapitler.
 • 3D verktøy 3D måleverktøy. Tilgang til måling av lengde og areal i 3D, samt sol-/skygge - og siktanalyse. Synlighet og bruk forutsetter at 3D-innsynsapplikasjon er åpnet.

I det følgende beskriver vi de mer sammensatte verktøyene mer utførlig. Områdeanalysene er beskrevet i egne hovedkapitler.

Tegn i kartet

Ved klikk innenfor Tegn-feltet i menyen som er vist over, åpner det seg en ny meny med alternativer:

tegnealternativer
De 5 øverste alternativene definerer aktuelle geometrityper, mens de to nederste gir ganske rike muligheter for å velge - og variere kartografi for tegnede figurer.

Tegnestil linje gir mulighet for å sette farge, linjestil ved å velge ett av relativt mange alternativer, samt linjebredde. Vi skal se litt mer på innstilling av farge:

tegnefarge
Dialogen gir mulighet for å definere RGB-sammensetning samt transparens (A), eller å definere fargen direkte med hexadesimalkoden. Det finnes også forhåndsvalg.

Det veiledende symbolet som blir vist øverst krever forklaring, da det kan misforstås: Det viser forskjellen på den ikke-transparente fargen som er definert og den samme, gitt transparensfaktoren som er valgt. Dette er altså ikke et systemgenerert symbol med skråskravur som vil bli brukt. Det samme gjelder for polygonsymbol: Du må aktivt velge skråskravur som symboltype for at dette skal bli valgt.

Framgangsmåte der du har valgt symboltype og geometri og skal begynne å tegne:

Beveg musepeker over kartet og klikk i kartet for å sette fokus til dette og klargjøre for tegning (krysset skal etter dette følge musepeker. Dette første klikket blir ikke en del av objektet, så en kan klikke hvor en vil i kartet). Klikk i kartet for å sette første posisjon og registrer det nødvendige antallet punkter.

Utfør målinger i kartet

Neste undermeny: mål gir tilgang til

målmeny
valg for utføring av måling. Foruten ulike geometrier du kan avsette, finnes mulighet for å endre standard enhetsinnstillingene (normalt ikke nødvendig).

Ved måling i kartet, klikker du først for å sette dette i fokus. Så klikker du startpunkt og følger på med ønsket forløp.

målikartet
En ser at samspillet mellom målestokk og segmentlengde avgjør om denne blir påskrevet. Totallengde/-areal blir rapportert fortløpende. Dobbelklikk avslutter måling, og figuren blir værende i kartet til den blir fjernet ved valg av Tøm markeringer under Tegn-menyen.

Lag høydeprofil

Høydeprofil er et valg under Tegn-menyen:

hoydeprofil

Når en klikker på Høydeprofil, får en opp en dialog for innstillinger:

hoydeprofilinst
Det eneste en gjør her er å velge mellom å bruke linje fra et operativt lag i kartet og å definere høydeprofilen ved å tegne linje. Når det er valgt å tegne linje, klikker en én gang for å starte og definerer knekkpunkter med påfølgende klikk. Dobbelklikk avslutter profilen. Et høydediagram blir løpende oppdatert. Eksempel:

hoydeprofilex
Ved å ekspandere ned-pila i rubrikken Bakkeinformasjon, får en opp informasjon om nyttige egenskaper ved profilen. Ved å ekspandere ned-pila i rubrikken 3D-objekter, kommer tilsvarende informasjon om aktuelt valgt objekt til syne.
Profil og diagram forsvinner ved klikk på Close-knappen i øvre høyre hjørne av diagrammet.

Sett inn tekst i kartet

Ved å klikke på neste hovedvalg, tekst under Markeringer, blir undermenyen

tekstmeny
åpnet. Klikk på Legg til åpner en ny meny:

tekstDefiner
Her kan du enten taste inn eksakte koordinater i valgt UTM-sone eller klikke i kartet for å sette startpunktet. Når du velger tekstplasser og klikker i kartet, kommer det opp enda en dialog:

tekstplasser
med funksjonalitet for å skrive inn tekst, legge til linje med koordinatpar og kopiere teksten slik at den kan bli satt inn et annet sted. Klikk på Done lagrer teksten i kartet.

Tilbake til Tekst-undermenyen, så gir valget tekstmeny mulighet til å klikke på en innlagt tekst, modifisere tekststrengen i en dialog og lagre.

Rediger markeringer

Valget redigertegnafigur i menyen bak knappen tegnikartet gjør det mulig å flytte på enkeltvise knekkpunkt i skissene. Når en klikker på tegnet skisse med korset, blir knekkpunktene markert:

redigermodifiserfigur
Flytting av knekkpunkt gir mulighet for å forbedre figurens nøyaktighet relativt til kartobjekter. Skalering og strekk støttes av hendler på det omtegnede rektangelet. Rotasjon foretas ved å trekke sirkelsymbolet over figuren til side. En meny som er åpen mens modifisering pågår, gir i tillegg mulighet for å taste inn rotasjon og X, Y - utstrekning eksakt.

Tøm markeringer

Klikk på fjernmarkeringer tar bort alle måle - og tegnefigurer avsatt i den pågående brukersesjonen.

Importer / eksporter fra tegne-/målemenyen

I tillegg til å importere kartdata fra filer og tjenester direkte fra kartlagslista (beskrevet under) og eksportere data fra listede utvalg, er funksjonalitet for import og eksport tilgjengeig fra det nederste elementet i lista bak knappen tegnikartet

Klikk på
importeksport
åpner meny med filtyper du kan eksportere til eller importere fra.

Øvrig klikktilgjengelig funksjonalitet

Velge spesifisert målestokk

Nede til venstre i skjermbildet finnes en funksjonsknapp for å velge målestokk: målestokk, ved valg fra nedtrekksliste eller inntasting. Gjeldende målestokk blir vist ved åpning av verktøyet. For å spesifisere målestokk, må en scrolle til topps i lista og velge Angi målestokk. Deretter definerer en ønsket målestokk i dialogen som kommer opp.

Merk at fysiske størrelser vil bli vist i miles/yards/feet hvis browserspråk er satt til engelsk(US). Norsk som default vil gi SI-/metriske enheter.

Vise brukerens posisjon

Knappen posisjon aktiverer tilgang til maskinens GNSS-enhet og viser posisjon senrtert i kartet.

Veksle mellom 2D- og 3D-visning

Knapper for å veksle mellom 2D- og 3D-visnng finnes i nedre høyre hjørne av arbeidsflaten: 2D3D

Funksjonsknapper på tittellinje

 • Påloggingsinfornasjon, med Geocortex personvernerklæring (lenke), hurtigtastforklaring og knapp for å skifte til mobil-layout påloggings- og brukerinformasjon
 • Lenke til brukerveiledning samt e-læringskurs, og info om applikasjonen info og brukerveiledning
 • Bokmerkebehandling bokmerker
 • Utskrift - knapp som kopler deg til Geocortex Printing: printknapp med maler for vanlige arkstørrelser og orienteringer.
 • Lagre/laste prosjekt lagrelaste_kartprosjekt: Ved å utveksle kartprosjekt er det lett å kommunisere basert på en felles virkelighetsforståelse. Knappen åpner meny for de aktuelle operasjonene:
  lagrelaste_kartprosjekt
  • Lagre prosjekt: Fil (JSON) som beskriver prosjektet med lagoppsett og valgt utsnittt blir lastet ned og dermed tilgjengelig for andre brukere med rettigheter til å se informasjonen som er vist i opphavsprosjektet.
  • Last prosjekt: Åpner fioldialog for velge JSON-fil opprettet som beskrevet i punktet over
  • Hent delingslink: Genererer delingslink, med knapp for å kopiere denne til utklippstavle, og QR-kode for deling av applikasjonen i gjeldende status.

Kartlagsliste

For å få oversikt over data som er tilgjengelige og kan bli vist i kartet, slå lag av og på samt endre lagrekkefølge, åpner en kartlagsliste lagrelaste_kartprosjekt
Typisk vil strukturen være basert på de konfigurerte karttjenestene, der tjenestens navn utgjør et rotnivå og valgte, forklarende navn på neste nivå skal vise dataenes gruppering. Eksempel på tjeneste med undergrupper:
lagrelaste_kartprosjekt
Her utgjør 'Temadata' tjenesten, 'Befolkning' et overordnet gruppenivå, 'Tilgjengelighet - friluft' et gruppenivå som representerer datasettet og de tre nederste elementene faktiske kartlag dette datasettet består av, som kan skrus av og på individuelt. Merk at alle nivåer må være krysset av for at et kartlag skal være synlig.
Operasjoner som støttes og som blir tilgjengelig ved klikk på treprikksymbol:

laglisteTreprikk
Her framhever vi det å kunne zoome til målestokk der laget blir synlig samt å kunne slå på alle overliggende nivåer som spesielt nyttige muligheter.

Endre rekkefølge i kartlagsliste

Kartlag kan flyttes opp/ned i lista og dermed i tegnerekkefølgen, innen samme nivå. Med kartlagslista vist i venstre panel, klikk
startendring
Du kan nå åpne tjeneste - og undermapper og se at piler for å flytte lag opp og ned innen aktuell gruppe er vist:
startendringrekkefolge
Når laget er øverst eller nederst innen gruppa, blir bare den ene pila aktiv. Avslutt ved å klikke på
endringrekkefolge

Kartfavoritter

'Kartfavoritter' er en egenutviklet funksjonalitet for å forenkle lagring og innlasting av organisasjonens - og den enkelte brukers favoritt-temakartoppsett.

Konfigurere kartfavoritter

Tilsvarende funksjonalitet het før karttyper. Vi har skiftet ut denne med egenutviklet, mer hensiktsmessig karttypehåndtering.
Ved å klikke på kartfavoritterknappen karttyper, ser en hvilke systemfavoritter og personlige favoritter som er tilrettelagt. Eksempel:
karttyper
Plussknappen åpner grensesnitt for å lage ny kartfavoritt.
Typer som tilhører dine favoritter kan bli oppdatert fra gjeldende aktivering av kartlag ved å klikke treprikk-knappen.
karttyper
Her finnes også funksjonalitet for å slette - og endre kartfavorittens posisjon i lista.

Kartfavoritter blir opprettet som systemfavoritter ved at en:

 • melder seg inn i gruppa Origo-kartfavoritter i AGOL om en ikke allerede er medlem.
 • deler den aktuelle kartfavoritten med denne gruppa.
 • der aktuelle brukere er meldt inn

Oppretting av naboliste

Naboliste er tilgjengelig på flere måter i Origo Innsyn Saksbehandler:

 • Via GeoIntegrasjonskall fra et eksternt system. Her er hensikten at dette systemet mottar strukturerte data for intern lagring eller for videreformidling til Altinn/SvarUt.
 • Fra resultatlinje, der et objekt inngår i et søketreff, er valgt eller er lastet inn etter klikk i kartet (pop-up)
 • Ved høyreklikk i kartet. Her blir underliggende teig kontekst for nabosøket.

Oppretting av naboliste ved GeoIntegrasjon-kall fra eksternt system

Der systemet startes opp fra annet system (oftest Arkiv) med GeoIntegrasjonskall, foretas nabolistegenerering ut fra eiendommen som systemet sender inn med matrikkelnummeret som parametersett.

URL-eksempel, kall som defineres f eks i Arkiv: https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=c22aa3c8e4764cea81b619ddf16b56e4&funksjon=VisEiendom&kommunenummer=0301&gaardsnummer=214&bruksnummer=347&festenummer=0&seksjonsnummer=0&hint=lagnaboliste&sesjon=testlagnaboliste&link2=http://www.geodata.no

Så blir det opp til bruker å ta eiendommer ut av - eller legge inn i lista (se beskrivelse under) og godkjenne den til slutt.

comitt_naboliste

Last ned ('csv)-knappen er aktiv når Lagre har vært utført.

Denne arbeidsflyten krever at Origo Innsyn Saksbehandlers URL er kjent for - og konfigurert inn i det eksterne systemet.

Oppretting av naboliste fra kart eller resultat

Der nabolistefunksjon startes i Innsyn Saksbehandler, fortoner dette seg litt annerledes (respektive oppstartmåter er forklart under). Nabolista vises også her i et resultatpanel, men i stedet for lagringsmulighetene vist i forrige eksempel, får bruker mulighet for å lagre lista til et PDF-dokument. Lagring til SAK7Arkiv må så skje seinere, i en egen operasjon.

Generering av naboliste for eiendom som er i fokus i resultatliste skjer fra treprikksmenyen:

naboliste_resultat

Naboliste blir først presentert i et panel med liste over naboeiendommer:

naboliste_ovredel

Knappene for å lage nabolisterapporten befinner seg øverst. Rapporten er en PDF som følger en definert mal, eller csv-fil.

Innholdet i nabolista kan endres ved å ta ut eller legge inn eiendommer. Dette kan enten skje direkte i lista (kun fjerning), eller via kartet og høyreklikk-/kontekstmeny.
For fjerning via lista: Ekspander listeknappAvgrens . Kryss av eiendommene i lista som du ønsker å utelate. Under Valgte handlinger, velg Fjern valgte fra nedtrekksmeny. Klikk så Bruk.

naboliste_operasjoner

Dette gir nå effekt i lista og ved at markering av eiendommens teig/-er forsvinner i kartet.

En enklere og mer naturlig måte å modifisere nabolista på er å høyreklikke i kartet. Du lar cursor hvile over teig til eiendom du ønsker å legge til - eller trekke fra lista og høyreklikker:

kontekst_leggtil

Valget Fjern nabo etter høyreklikk i kartet vil tilsvarende ta bort element fra lista.

Legg også merke til valget Finn naboer i menyen. Dette er den tredje oppstartmodusen for naboliste.

Lagring til arkiv skjer her fra rapportpanelet som kommer opp når du har generert PDF og som inneholder rapporter generert i brukssesjonen. Ved å ekspandere Arkiver resultat kommer det opp en lagringsdialog der verdiene må bli fylt ut:

naboliste_operasjoner

Oppretting av partsliste

Partsliste kan også bli opprettet på flere måter i Origo Innsyn Saksbehandler:

 • Via GeoIntegrasjons-liknende mekanisme fra et eksternt system. Her er hensikten at dette systemet mottar strukturerte data fra GIS-systemet for intern lagring av saksparter og for videreformidling f.eks. til Altinn.
 • Fra polygonobjekt i kartet, via søkeresultat eller pop-up og objektets resultatlinje
 • For teig, ved høyreklikk i kartet (kontekstmeny)
 • For tegnet figur - en egen funksjonsknapp.

Oppretting av partsliste ved GeoIntegrasjon-kall fra eksternt system

GeoIntegrasjon-standardene inneholder ingen metode for å lage - og hente partsliste, men det er en vanlig teknikk å anvende akkurat samme metode som for naboliste, gjerne med planidentifikasjon som parametersett i stedet for matrikkelnummer. Dette gjør overføring også av partslister mellom systemer mulig.
Der eksternt system (i praksis - SAK/Arkiv) kaller innsynsapplikasjonen med planidentifikasjon som parameter, åpnes denne med et ferdig partlisteresultat. Dette er også vist i form av planens utstrekning og berørte eiendommer på kartet:
partsliste_generert

Eksempel på URL:
https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=c22aa3c8e4764cea81b619ddf16b56e4&funksjon=VisPlan&planidentifikasjon=19950001&hint=lagpartsliste&sesjon=testlagpartslistefromplan&link2=http://www.geodata.no

Lista kan bli redigert ved hjelp av Avgrens-funksjonaliteten, som vist i beskrivelsen av naboliste, over.
Fjerning av parter kan skje via kartet. Høyreklikk på polygon til eiendommen der personer i eierforhold ønskes fjernet fra partlista, velg Fjern fra partsliste.
En kan også legge til parter ved å høyreklikke i kartet på teig tilhørende eiendom der personer i eierforhold ønskes lagt til partlista og velge Legg til partliste.
Lagring av strukturerte data som kallende system i sin tur kan hente utføres med commit_partsliste-alternativene, som for naboliste (beskrevet over).
Lista kan også endres ved hjelp av treprikkfunksjonalitet på elementene i den.

Denne arbeidsflyten krever at Origo Innsyn Saksbehandlers URL er kjent for - og konfigurert inn i det eksterne systemet.

Oppretting av partsliste fra resultatliste

Det er vanlig å generere partliste basert på utstrekning av en arealplan, som derfor er eksemplet vi beskriver i det følgende. En plans utstrekningspolygon velger du enten

 • via liste over planer for kartutsnittet, med knappen plansokExtent på venstre, loddrette knapperad
 • ved søk på PLANID eller PLANNAVN i søkefeltet
 • ved å gjøre aktuelt planlag (Rp-/KpOmråde) synlig via Vis Lag-knappen og klikke aktuelt sted i kartet med venstre mustast.

Uansett skal nå et resultat være generert, og fra klikk på treprikk i resultatfeltet for arealplanen, vil funksjon for generering av partliste være tilgjengelig: lagPartsliste

Funksjonene for å fjerne - og legge personer i eierforhold til partlista vil også her være tilgjengelige. Lagring av PDF- eller csv-rapport fungerer som beskrevet for nabolistegenerering med tilsvarende framgangsmåter.

Oppretting av partsliste fra tegnet figur

Tilgangen til denne funksjonaliteten er gruppert under knappen Områdeanalyser omradeanalyser i høyre knapperad, som er introdusert tidligere.
Muligheten for å tegne en figur i kartet som det seinere skal bli generert et informasjonsprodukt ut fra gir fleksibilitet. For å opprette partliste under et tegnet polygon, velger du Partliste i menyen som kommer opp og tegner polygonet. Dobbelklikk for å avslutte. Partlista blir generert i høyre panel.

Funksjonene for å fjerne - og legge personer i eierforhold til partlista vil også her være tilgjengelige.

Generering av PDF- eller csv-rapport samt lagring til SAK/Arkiv fungerer som beskrevet for naboliste.

DOK-analyse

DOK-analyse i Origo Innsyn Saksbehandler går mot vårt geodatavarehus, der vi kontinuerlig 'lytter' mot GeoNorge for å fange opp endringer i nedlastbare datasett, inkludert kommunenes valgte DOK. Unntaksvis kommer datasett fra andre kilder, men så godt som ingen av produksjonsløypene er ikke-automatiserte lenger. Dette sikrer så ferske og aktuelle data som mulig.
DOK-analysen er den samme som Geodata tilbyr inn i eBygge-/Plansak-systemer. Den er tilgjengelig på flere måter i systemet:

 • Ved høyreklikk i kartet, for underliggende teig
 • Ved venstreklikk, fra pop-up resultatpanel, via treprikknapp på objekt
 • Fra tegnet figur - klikk på Områdeanalyser-knappen: omradeanalyser

Dok-analyseresultatet har noen egenskaper det er hensiktsmessig å kjenne til:

 • Der brukeren er kommunal, utføres DOK-analysen mot kommunens valgte DOK-datasett. Imidlertid rapporteres ikke treff på grunnkartdatasett (FKB, N5, N20, N50) til tross for at de fleste kommuner velger disse som del av sitt DOK.
 • Det framgår av tabelloppstillinger hvilke datasett som er berørt av brukerens inn-kriterium (teig, valgt polygon fra operativt lag, tegnet polygon).
 • Det framgår når disse henholdsvis sist er registrert oppdatert (dette er data hentet fra GeoNorge) og når Geodata sist lastet nde datasettet.
 • For hvert datasett med treff, vises en opplisting av objekter, med antall forekomster for verdier av egenskapene som er valgt for visning. For noen datasett der en har en abstrakt forhold til 'objekt' er betydning av dette antallet uviktig. For andre datasett er det en sentral oplysning. Det er gjort likt for alle datasett.
 • Symbologi fra DOK-karttjeneste er brukt i rapporten.
 • Utvalget av egenskaper for rapportering er Geodatas eget. Det oppfordres til å melde inn endringsønsker.
 • Noen geoobjektklasser blir filtrert forut for DOK-analyse, for å eliminere objekter som ikke er interessante med tanke på et analyseresultat.
 • Det er støtte for analyse mot sensitive datasett.
 • Der GeoNorge tilbyr kodeverdiforklaringer, bruker vi disse. I noen tilfeller har vi supplert med slike, der GeoNorge ikke tilbyr det. I andre tilfeller rapporteres reine kodeverdier.

DOK-analyserapporten viser, i tillegg til kartutsnitt som viser alle forekomster som overlapper, inneholder eller er inneholdt i søkeobjektet, liste over datasett som er inkludert i analysen med datering samt avstand til nærmeste treff i datasett som ikke har gitt direkte treff.

DOK-analyse for teig

Brukeren høyreklikker i kartet og velger DOK-analyse fra kontekstmeny. Systemet registrerer hvilken matrikkelteig som punktet der brukeren har klikket ligger innenfor og genererer DOk-analyserapport. Teigen er markert i kartet på første side av rapporten. Merk forskjellen på teig og eiendom: Analysen gjelder generelt ikke for hel eiendom, da den kan bestå av flere teiger. En teig kan også være delt av flere eiendommer/matrikkelenheter.

DOK-analyse fra pop-up resultatpanel

DOK-analyse fra resultatliste for pop-up blir utført basert på geometrien til objektet du åpner treprikksmenyen til. For et punktobjekt vil rapporten vise objekter fra DOK-datasett som punktet faller innenfor eller treffer. For polygonobjekter vil overlappende og inneholdte objekter fra DOK-datasett bli rapportert.

DOK-analyse med tegnet polygon

For å utføre denne varianten av DOK-analyse, velger en knappen Områdeanalyser omradeanalyser i høyre knapperad og DOK-analyse. Det blir tilbudt tre alternativer for spesifisering av analysen:

 • Temafilter: DOK-kategorier samt noen andre tematiske områder kan bli valgt for utføring av analysen. Dette skjer ved å klikke ned-pila ved teksten Temafilter i dialogen.
 • Buffer: En bufferavstand fra tegnet polygon kan bli lagt inn. På grunn av at vi gjør operasjoner på polygonet som eliminerer problematisk geometri, er minimumsbuffer satt til 1 m.
 • Visning av nærmeste forekomst, for DOK-datasett som ikke gir overlapp mot polygonet, kan bli aktivert ved hjelp av en avkryssingsboks.

dokanalyse_alternativ

Klikk på Tegn polygon setter systemet i tegnemodus. Dobbelklikk aktiverer analysen.

Plananalyse med planrapport

Resultatet av funksjonen Plananalyse er liste over områder og soner i arealplanene for den valgte - eller klikkmarkerte eiendommen.
Analysen kan startes på tre måter:

 • Ved bruk av treprikksmeny for matrikkelenhet i resultatliste
 • Ved høyreklikk i kartet, over en teig for den eiendommen du ønsker å kjøre plananalyuse for.
 • Ved å klikke Områdeanalyser, Plananalyse. I denne modusen avsetter du punkter i kartet, og analysen starter ved dobbelklikk.

Spesielt om plananalyse for eiendom

Denne mye brukte varianten startes med klikk på treprikksmeny, hvor Kjør plananalyse blir valgt fra menyen som kommer opp.

Eksempel på oppsummert informasjon:

plananalyse_resultat

Noen forhold ved analysen:

 • Den blir foretatt for alle teiger tilhørende en matrikkelenhet i fokus
 • Den er gruppert på plantyper som overlapper eiendommen
 • Den rapporterer på enkeltplannivå (her: Reguleringsplan 634)
 • Den beregner overlapp for alle polygonlag
 • Rapporten lister alle overlappende polygonobjekter innen hvert lag, gruppert på verdier av den mest primære ikke-objektdefinerende egenskapen (eksempel: RpArealformål for RpArealformålOmråde).
 • Oppsummering av areal for forekomstene av hver av disse verdiene blir foretatt.
 • Svært små arealer blir filtrert ut.

Planrapport

Planrapport kan bli generert uavhengig av om plananalyse er kjørt på forhånd. Den kan for eksempel bli startet fra kartet, ved å høyreklikke over en teig som tilhører eiendommen du vil ha rapport for:

planrapport_startkart

Rapport-resultatdialogen som kommer opp i resultatpanel til høyre

planrapport_bruk

gir deg mulighet for å:

 • klikke på rapportlink og åpne rapporten
 • slette rapporten
 • arkivere rapporten til SAK/Arkiv. For innfylling, se tilsvarende framgangsmåte under omtale av naboliste, over.

Historiske bildeserier fra Norge i Bilder

Bakgrunnskartvalget Bilder gir tilgang til bildemosaikk der normalt siste bildeserie ligger eksponert, gitt en temporær prioritering av serier med høyere oppløsning og utelukkelse av lavkvalitets- og IR-bildeserier. Funksjonaliteten for å hente fram en spesifikk bildeserie samt sammenlikne ulike bildeserier over samme område, er muliggjort av en dynamisk karttjeneste i applikasjonen.
Bildesøk fra for kartutsnitt ligger tilgjengelig ved klikk på kartsøk-knappen:
kartsoek som viser valget vis Norge i Bilder Bildesøk.
Nå blir det opprettet liste over ortofotoprosjekter som overlapper gjeldende skjermutsnitt. Disse blir listet i resultatpanel. Herfra kan en velge et konkret prosjekt som en vil vise i kartet og som dermed vil overstyre den opprinnelige mosaikken tjenesten er basert på.
Lista tilbyr følgende operasjoner på prosjektene:

 • Ekspander nedpil. Dette lister prosjekter innenfor utsnittet.
 • Fra treprikknapp:
  • Vis i kartet - zoomer til utstrekning av prosjektet
  • Legg til prosjekt - viser prosjektet i gjeldende utsnitt
  • Velg for sammenligning - der du ønsker å swipe over en kombinasjon av bilder, legger dette aktuell bildeserie til venstre.
   • Der en annen serie allerede er valgt for sammenligning: Sammenlign med valgt lag - legger denne bildeserien til høyre og aktiverer swipe.

Swipe over bildeseriepar

Swipe-funksjonaliteten blir aktivert når det er valgt ulike bildeserier for sammenlikning, og håndtaket blir synlig i kartet. swipe

Håndtaket flyttes for å gjøre den ene bildeserien synlig og skjule den andre, og funksjonaliteten tas vekk ved å klikke Avslutt sammenligning nede til høyre i bildet.

Koordinathåndtering

Valget koordinat under 'verktøy'-knappen på høyre knapperad gir tilgang til funksjonalitet for å vise en koordinatverdi fra kartet i ulike koordinatsystem, soner eller akser.
Klikk åpner ny fane. Defaultvisning er i desimalgrader, internasjonal XY (øst, nord).
koordinatvisning1
Ved å klikke på knappen som viser valgt system, kan du velge et annet koordinatsystem for visning. Fra menyen som kommer opp, kan du velge blant (ETRS89) UTM-soner, NTM, NGO, geografiske og geosentriske systemer samt 'Basemap' (bakgrunnskartets koordinatsystem) og 'UTM', automatisk valgt UTM-sone.

Koordinattransformasjon skjer ved bruk av en tjeneste som Kartverket har lagt utenpå proj-transformasjonskomponenten. Ved å klikke på 'Legg til konvertering' og velge fra nedtrekkslista, kan en vise koordinatverdi fra kartet i flere systemer samtidig:
koordinatvisning2

Når en beveger cursor i kartet, vil koordinatvisning bli oppdatert dersom en har valgt Live-modus: koordinatvisningLive. For å sentrere kartet på en bestemt lokasjon, klikk blyantsymbolet koordinatvisning3 og spesifiser koordinat i aktuelt system:
koordinatvisning4
Kryss av for Gå til lokasjon, klikk innenfor inntastingsvinduet og klikk enter. Systemet markerer lokasjonen med en sirkel.

Verktøyknappen koordinatvisningV gir tilgang til meny for spesifisering av visningsformat (akserekkefølge, og om sone skal bli vist) gitt valg av koordinatsystem. Eksempel på spesifisert visning for UTM med automatisk bestemming av sone:
koordinatvisningF

Grunnboksrapporter

Grunnboksrapport og Historisk Grunnboksrapport er tilgjengelige der en matrikkelenhet er valgt i resultatpanelet, slik at treprikksknapp blir vist. Grunnboksrapportene blir opprettet fra respektive valg i lista som framkommer:

koordinatvisningF
Rapportene inneholder hjemmelsopplysninger og tilgangen er derfor rettighetsstyrt. Opplysning om opphavsmatrikkelenhet for den som er valgt, er enklest og sikrest tilgjengelig i applikasjonen i seksjonen Grunndata i grunnboksrapport.

Matrikkelrapport

Matrikkelrapport er tilgjengelig på matrikkelenheters treprikksmeny i resultatliste:

matrikkelrapport_start Resultatpanelet gir mulighet for å åpne rapporten eller for å lagre den til SAK/Arkiv, som tidligere forklart for nabolisterapport.

Oversikt over landbrukseiendommer og arealtall

Visning av gårdskart

Link til gårdskart, NIBIOs løsning for å vise arealressurs- og temadata på landbrukseiendomnivå, er alltid tilgjengelig i kontekstmeny/høyreklikk: kontekst_visgardskart

Fra resultatliste vil tilsvarende funksjonalitet være tilgjengelig fra treprikk i resultatfeltet til en matrikkelenhet.

Oppslag på landbrukseiendom

I motsetning til gårdskartoppslaget, foregår oppslag på landbrukseiendom internt i applikasjonen. Søket er tilgjengelig for matrikkelenheter som inngår i landbruksregisteret og som har kopling mot et hovednummer i dette registeret. Oppslaget er bare tilgjengelig fra treprikksnivå på matrikkelenhet som også inngår i en landbrukseiendom landbreiend_frareslist
Resultatet av oppslaget er markering av samtlige teiger på samtlige inngåenbde eiendommer i kartet, samt liste over eiendommene.

landbreiend_frareslist
der matrikkeloppslag og andre vanlige operasjoner fra resultatliste er tilgjengelig.

Andre oppslag

Oppslag i eiendomsarkiv

Fagarkiver med tilrettelagt oppslag pr URL er integrert og kan startes fra matrikkelenhets treprikkmeny:

eark
Slike arkiver har ulik funksjonalitet. Typisk er at det blir generert liste over saker som omhandler den aktuelle matrikelenheten.

Oppslag i webarkiv

Noen SAK/Arkivsystemer har tilgjengeliggjort visning av innhold på utsiden av brannmur. Der det er tilrettelagt for slikt oppslag i den enkelte kommune, er funksjonaliteten tilgjengelig fra aktuell matrikkelenhets treprikkmeny:

webarkiv

Google Street View

Du starter Google Street View ved å høyreklikke i kartet og velge funksjonen fra kontekstmenyen som kommer opp.
google street view
Punktet du klikker i blir projisert inn på veinettet, og applikasjonen åpnes i eget browservindu. Herfra overtar Googles egen navigasjonsfunksjonalitet.

Skråfotovisning

Høyreklikk i kartet åpner webklienten Mapspace Viewer med skråfoto, sentrert i cursorposisjon. Skraafoto
Denne klienten har funksjonalitet for å vise ortofoto i horisontalprojeksjon og skråfoto i 3D samtidig.

Oppslag mot Infoland (ikke obligatorisk funksjonalitet)

Oppslag mot Infoland, for kommuner der dette er konfigurert, skjer fra kontekstmeny ved høyreklikk i kartet. Underliggende teigs matrikkelnummer blir brukt til å slå opp. Du kommer inn i Infolands bestillingsgrensesnitt, og hvilke aksjoner som er mulige er avhengig av eventuell Ambita-brukers rettigheter.

Dataeksport fra valgte objekter

Utvalg i kartet fører, som vist over, til at det blir åpnet et panel med resultater til høyre i applikasjonens arbeidsflate. Det er viktig å forstå hvordan utvalgsresultat fungerer i relasjon til kartmålestokk: I tjenestene slås flere og flere lag på jo større målestokk du zoomer til. Det er påslåtte lag som gir utvalgsresultat. I dette eksemplet identify_resultat

er lagene Teig og Teiggrense fra den detaljerte matrikkelkarttjenesten listet med utvalg. Teiggrensepunkt er ikke listet, da målestokken ikke er stor nok til at laget er skrudd på.
Du kan eksportere resultatene til:

 • Csv-fil
 • Excel-regneark
 • Shapefiler
 • SOSI (enkel)

Og denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra:

 • Treprikksymbol i øvre høyre hjørne av resultatpanel (eksporterer alle lag)
 • Treprikksymbol på lagets resultatlinje (eksporterer kun laget)
 • Treprikksymbol på det enkelte objekts resultatlinje (eksporterer enkeltobjekt)

Det vil normalt være hensiktsmessig å bearbeide resultatet først. For hvert kartlag det foreligger utvalg på, kan du fjerne alle objekter fra resultatet ved å klikke treprikksymbolet og velge Fjern resultatet. Samme funksjonalitet finnes fra treprikksymbol på enkeltobjekt, tilgjengelig ved ekspandering av liste under hver lagoversktift.
Eksporterte filer lagres umiddelbart som zip-fil i Downloads - mappe på lokal PC.

Dataimport

Du kan importere data til sesjonen din fra kartlagsliste vis lag , i form av:

 • Innhold fra din/organisasjonens AGOL-site: legg til - lag generell
 • Filer (SOSI, GPX, KMZ, KML, XLSX, CSV, Shape): legg til - lag fil

Meny for valg av filtype åpnes ved klikk på Legg til lag fra fil: legg til - velg filtype

Opplasting av CSV- og Excel-filer

Krever enten:

 • Punktgeometri og kolonner med en av følgende kombinasjoner av informasjon og kolonnenavn:
  • x, y, z
  • x, y
  • lat, lon
  • lat, long
  • latitude, longitude
 • Geometri uten kolonneinformasjon, enkodet som enten:
  • ArcGIS JSON
  • GeoJSON
  • Well-Known Text (WKT)

Dokumentasjon om dette er hentet fra VertiGIS og finnes under Data requirements

Innlasting av SOSI-fil

last sosi Ved innlastning av SOSI, vil systemet sette i gang en konverteringsprosess, og det blir vist melding om at denne vil ta noe tid. Når data er ferdigkonvertert, blir disse lagt på toppen av innholdslista slik at de vil ligge oppå andre påslåtte lag i kartet:

sosi i TOC
Data er gruppert enklest mulig: På overordnet geometritype. Symbolisering er systemvalgt, som heldekkende for polygonobjekter, samt enkle linje- og punktsymboler.

Ruteberegning

Klikk på ruteberegning under verktøy - / ruteberegning - knappen, åpner ruteberegningsdialogen.

rutepunkter_init

For å legge inn lokasjoner, kan du enten

 • klikke innafor ett av tekstfeltene og så i kartet, der du ønsker at til- eller frapunkt skal bli definert (systemet projiserer det til nærmeste punkt på vegnettet), eller
 • taste inn en adresse. Vanlige adresser bør bli spesifisert med postnummer/-sted i tillegg til vegadresse

Systemet vil uansett opprette ruteforslag og produsere liste over vegstrekninger og annen relevant informasjon, som bomstasjoner.

En kan også velge reisemodus og avreisetidspunkt, for beregning av tid og ankomst.

Ruteberegning basert på klikk i kartet:

rutepunkter_koord

Til - og frapunkt angitt som adresser:

rutepunkter_adr

Dersom du ønsker å framtvinge - eller sammenlikne med et annet rutevalg, kan du legge til viapunkt:

rutepunkter_via

og slepe det på plass ved å klikke på de tre prikkene til venstre for tekstfeltet og dra det opp over til-punktet. Nå kan vi sammenlikne kjøretid for to ulike rutevalg:

rutepunkter_via_beregnet

Rutepunkt lar seg slette og reversere ved hjelp av knapper til høyre for tekstefelt: rutepunkter_flip_slett . 'Reverser'-knappen er bare tilgjengelig for det siste rutepunktet og vil bare kunne definere til-punkt som fra-punkt og vise versa.